Definicions de càrrecs en Social Media

0 Flares 0 Flares ×

En l’organigrama 2.0 hi ha definits diferents càrrecs. Avui anem a explicar les funcions de cada un d’ells:

Director de comunitats (Chief Community Officer-CCO): Aquestes funcions haurien de ser assumides pel director de comunicació. Una comunitat no ho és només en el món online. De fet, el treball fonamental del director de comunicació des de fa dècades és la creació i cultiu de comunitats (encara que els seus grups d’interès no s’hagin denominat d’aquesta manera en el passat). Aquest directiu coneix el funcionament i la forma de comunicar-se de manera multidireccional amb les comunitats i té, per tant, la capacitat de coordinar les polítiques corporatives en aquest sentit, amb independència que siguin en línia o offline. Per això, ha de dissenyar i desenvolupar l’estratègia perquè l’empresa interactuï amb les seves comunitats i establir polítiques interdepartamentals creuades per assegurar que tots els canals de comunicació de l’organització funcionin de manera integrada.

social media

Director de mitjans socials (Social Media Director): Es el màxim responsable del desenvolupament de programes de construcció i gestió de comunitats en mitjans socials. Treballa colze a colze amb el director de Comunicació, per a establir objectius, consensuar mètodes de mesura (KPIs) i avaluació, a més d’establir els procediments de contingència en cas de detecció de possibles crisis i riscos. Així mateix, tots dos professionals han de definir conjuntament les polítiques d’ús de mitjans socials per part dels empleats (aquesta última funció pot realitzar en coordinació amb el / la director / a de RR.HH. i / o el responsable de comunicació interna). El director de mitjans socials és el màxim responsable de la planificació estratègica que permeti assolir els objectius. També ha d’interpretar els informes de resultats per analitzar la seva adequació a aquests objectius i redirigir les estratègies i KPIs en cas necessari. Així mateix ha d’establir la metodologia i procediments que haurà de seguir el seu equip d’empleats per al desdoblament de l’estratègia corporativa en mitjans socials i encarregar de donar forma al pla de formació dels empleats de l’organització en matèria de mitjans socials. La inquietud ha de ser una de les seves característiques bàsiques, ja que ha d’estar al corrent de les best practices, tècniques, plataformes i eines més innovadores i de decidir la seva incorporació o no a la seva estratègia. Per estar al corrent de les últimes novetats haurà de comptar amb la col.laboració del seu equip de professionals.

Estrateg de mitjans socials (Social Media Strategist): Es qui detalla i planifica el calendari de forma detallada, punt per punt, l’estratègia i les tàctiques que es duran a terme. Ha de conèixer en profunditat les eines i plataformes que permetin desenvolupar el programa, així com detectar noves oportunitats derivades de les innovacions que sorgeixen en el mercat i que poden aportar nous salts qualitatius al programa de mitjans socials. La intuïció és molt important en aquest càrrec, ja que ha de tenir una capacitat visionària per inspirar el seu equip, a més de capacitats racionals. Diguem que és més una persona de Powerpoint que d’Excel, però això no tregui que hagi de participar activament en el procés d’anàlisi i avaluació. És imprescindible que treballi de forma coordinada amb tot l’equip:

1. Amb el director de mitjans socials (a qui reporta) Per fer el desdoblament estratègic i tàctic es correspon amb la línia marcada.
2. Amb l’analític, per optimitzar el flux i participació dels membres de la comunitat i la seva possible posterior conversió.
3. Amb el sociòleg, per assegurar que les temàtiques tractades s’adeqüen a les conductes i to dels usuaris, així com a les tendències predominants. Tots dos executius també han de col.laborar per identificar prescriptors clau i crear un pla de cultiu d’aquests col.lectius.
4. Amb els gestors de comunitat i moderadors, per optimitzar el desdoblament tàctic d’activitats interactives amb els membres de la comunitat.
5. Amb els productors de continguts, Storytellers i programadors per definir el fons i forma de la presència en els mitjans socials de l’organització.

strategist

Gestors de comunitat (community managers): La seva funció és la de gestionar la planificació d’activitats concretes, supervisant als moderadors i controlant que les activitats es desenvolupen de la forma prevista. Han de  monitoritzar la xarxa i escoltar converses en xarxes socials, fòrums i en la blogosfera, tenint en compte els matisos, per assegurar que els missatges s’adaptin, en la pràctica, al desitjat i per detectar possibles situacions de risc. Assignen diàlegs i converses als equips de moderadors. Creen grups i perfils a més de gestionar el flux de treball i l’estat de les respostes. També participen en el diàleg directe amb els membres de la comunitat. Es tendeix a titllar de geeks o frikis, però és perquè a la majoria de community managers els encanta la seva activitat quan són realment són bons i volen estar constantment a l’última per aportar noves idees.

Moderadors: Són els interlocutors que interactuen amb els membres de les comunitats de l’organització. Els seus perfils són els de “usuari oficial” de l’empresa. Són els que gestionen, juntament amb els community managers, “el moment de la veritat”, on l’organització se la juga en posar-se en contacte directe amb les persones que formen part de la nostra comunitat o amb aquelles que tinguin algun interès compartit amb nosaltres ( ja sigui positiu, neutre o negatiu). Desenvolupen la seva tasca en blocs, xarxes socials, microblogs, fòrums, plataformes de periodisme ciutadà i són usuaris intensius, igual que els community managers, de qualsevol tipus de recurs 2.0, on pal (ja sigui en text, vídeo, àudio, imatges … ), responen, realitzen comentaris, referencien, fomentant la participació (ja sigui mitjançant activitats incentivadores o simplement per satisfer el desig de col.laboració o la vanitat dels participants). Igual que els community managers, amb qui han d’estar en contacte permanent, han de monitoritzar constantment la xarxa per avisar als seus superiors sobre qualsevol rumor o percepció negativa i donar una resposta (consensuada amb la direcció de comunicació) el més ràpidament possible per minimitzar riscos.

Productors de continguts: Desenvolupen el contingut (peces de disseny gràfic, fotografia, vídeo, àudio i, és clar, textos per posts, comentaris, wikis …) en coordinació amb l’estrateg de mitjans socials i els community managers. La presència en mitjans socials no té sentit si no s’aporten continguts propis. El contingut és el rei i ha d’estar íntimament lligat als angle d’enfocament determinats pels Storytellers.

Storytellers: no només importa el que expliquem. La majoria de les vegades és més important com s’expliquen les coses: els angle d’enfocament, el punt de vista, el marc en què se situa l’acció i els factors que influeixen en ella. El factor subjectiu és fonamental per aconseguir “enganxar” als membres de la comunitat. Aconseguir el famós engagement és la tasca dels Storytellers, uns professionals que gràcies al component emocional i empàtic que aporten a les històries que es desenvolupen en els mitjans socials aconsegueixen predisposar favorablement a les persones a qui ens dirigim i generar ambaixadors i prescriptors favorables a la nostra causa.

Sociòlegs i etnògrafs digitals: observen les cultures, tendències, evolucions de conducta en les comunitats virtuals i comparen interaccions basades en paraules clau i marques. També analitzen el contingut de les converses, la freqüència i el to utilitzat en les xarxes socials, identifiquen tendències i prescriptors tant en els mitjans de comunicació, mitjans socials, blogs o comunitats. Preveuen comportaments i evolucions de tendències. Amb la informació obtinguda contribueixen a dissenyar estratègies i desenvolupar noves polítiques, en coordinació amb el social mitjana strategist i el social mitjana director.

Programadors: els mitjans socials està basats en plataformes tecnològiques, pel que si es vol desenvolupar un programa sofisticat és imprescindible la participació d’aquests professionals. Creen blocs, webs, microsites, landing pages, widgets, mashups, sales de notícies, wikis, xarxes socials, fòrums, grups o qualsevol altra eina, plataforma o aplicació que allotgi contingut, converses i interactivitat. Un dels aspectes més destacables a tenir en compte pels programadors són els sistemes de seguretat que han d’incorporar les aplicacions pròpies, que sempre han d’assegurar la privacitat dels usuaris.

Analista de Mitjans Socials (Social Media Analyst): és el rei de les dades. Disposa de la informació quantitativa del que passa en les nostres comunitats: quants usuaris, el seu nivell d’activitat, la seva procedència, la seva segmentació, el temps que passen en cada part de les nostres plataformes, el recorregut que realitzen, el factor de conversió, on fan clic, quins dies i hores són les de major activitat, etc. Aquesta radiografia permet disposar d’una base de comportament dels membres de la comunitat a partir de la qual prendre decisions estratègiques per a l’evolució del programa de mitjans socials, i fins i tot relatives a altres activitats de l’empresa. Les conclusions són estudiades per l’analista, el director, l’estrateg i els community managers, el que permet prendre decisions consensuades sobre on i quan realitzar determinades accions.

SEOs / SEMS: Resulta convenient comptar amb la seva opinió de forma regular a l’hora de desenvolupar i evolucionar el programa 2.0 ja que poden aportar determinades dades que poden resultar fonamentals per augmentar el grau de rellevància en els cercadors de les nostres comunitats.

seo

Advocats: els mitjans socials han de tenir en compte determinats aspectes legals, de manera que la participació puntual d’aquest tipus de professionals mai està de més.

Formador de mitjans socials (Social Media Trainer): és qui ha d’assumir la dura tasca de formar els empleats en l’ús de mitjans socials. Desenvolupa la seva tasca sota la batuta del director de comunicació / CCO i del director de mitjans socials. El seu desafiament és crear ambaixadors de la nostra organització a la xarxa.

Via: Font original mediossociales

Actualització: Interessant slideshare de Aerco.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Buffer 0 Email -- 0 Flares ×

Tags: , , , , , , , , , ,